Kasukat nga Electric Forklift Bateria Presyo 24V/36V/48V/60V/72V/80V/Kontaken Kami Manufacturer ti Bateria ti Lead Acid

¥4,600.00¥52,800.00

(Zhōngguó zhìzào),(WhatsApp+86 17817703765), quánqiú fā huò, pǐnzhí shàngchéng, jiàgé piányí, diàndòng chāchē diànchí gōngyìng shāng gōngyè chē/duī gāo chē/wùliào bānyùn chē/qiānyǐn chē/2V qiān suān diànchí/dìngzhì dà róngliàng diànchí. Shìyòng yú: Tuōpán chāchē/duī duǒ chāchē/pínghéng zhòng shì chāchē/qián yí shì chāchē/jiǎnxuǎn chāchē/yuèyě chāchē/zhòng zài chāchē/shēnsuō bì shì chāchē/chāoguò 300 zhǒng guīgé xínghào 180ah | 210ah | 240ah | 280ah | 320ah | 350ah | 380ah | 400ah | 420ah | 450ah | 460ah | 480ah | 500ah | 520ah | 560ah | 580ah | 600ah | 620ah | 630ah | 680ah | 700ah | 720ah | 750ah | 780ah | 800ah | 820ah | 860ah | 900ah | 960ah | 1000ah | 1050ah | 1150ah | 1200ah/gèng duō xínghào zīxún kèfù.
展开
426 / 5,000
翻译结果
(Naaramid idiay China), (WhatsApp+86 17817703765), Sangalubongan a Panagpadaya, Nangato a Kalidad, Nalaka a Presyo, Electric Forklift Battery Supplier Industrial a Trak/Stacker/Material a Mangtengngel iti Trak/Trailer/2V Lead-Acid a Bateria/Napasadaan a Dakkel a Kapasidad a Bateria . Agaplikar iti: forklift ti paleta / forklift ti stacker / forklift ti counterbalance / forklift ti reach / forklift ti panagpili / off-road forklift / nadagsen a forklift / telescopic forklift / nasurok a 300 nga espesipikasion ken modelo 180ah |210ah |240ah |280ah |320ah |350ah |380ah | 400ah | 420ah | 450ah | 460ah | 480ah | 500ah | 520ah | 560ah | 580ah | 600ah | 620ah | 630ah | 680ah | 700ah | 720ah | 750ah | 780ah | 800ah | 820ah | 860ah | 900ah | 960ah | 1000ah | 1050ah | 1150ah |1200ah/Para iti ad-adu pay a modelo, pangngaasiyo ta kontaken ti serbisio ti kostumer.

Clear
SKU: N/A Category:

Panangiwanwan iti panagorder iti bateria ti forklift:
No ag-order iti battery pack, rumbeng nga ipakaammo ti kustomer: brand ti lugan, modelo, espesipikasion ken modelo ti battery pack, voltage level (V) ken kapasidad (AH), ti kangatuan a kadakkel ti iron box (kaatiddog*kalawa*kangato/dagup a kangato) . , dagiti konektor ( Plug) nga espesipikasion ken modelo, nasaysayaat no addaan iti retrato ti battery pack (a mangmatmat iti baba iti intero a battery pack).
Gapu iti adu a bilang dagiti modelo ti produkto ken nadumaduma a rehion a nairaman, saan a maikeddeng ti bayad ti panagipatulod. Masapul nga ipaay ti kostumer ti mainaig nga adres ti puerto/eropuerto, ken kontaken ti serbisio ti kostumer para kadagiti mainaig a bayad. Agyaman kami ti pannakaawat yo Suportaran ti customized capacity 160-1200AH
Proseso ti panagpataud ti bateria ti forklift:
01 Napapaut a panagbiag ti serbisio
Ti positibo a plato ti bateria ket tubular, ken ti negatibo a plato ket paste, nga addaan iti nangato a kapasidad, nababa nga akin-uneg a resistensia, natalged a nangato ken nababa a temperatura a panagaramid ken napaut a biag ti serbisio
ken dadduma pay a napateg a pagimbagan, kas iti nasayaat a deep charge-discharge performance.
02 Grid ket addaan iti nasayaat a panagandur iti pannakarunaw
Ti naisangsangayan a material ti alloy ket nabukel babaen ti nangato ti kinadalusna a multi-element lead-based die casting. Daytoy a grid ket addaan iti nangatngato a panagandur iti pannakarunaw ken panagandur iti panaggaraw, a nangatngato ngem kadagiti dadduma a grid.
03Nasayaat ti kinaurnos ti bateria
Ti maymaysa a selula ket naikonektar babaen ti panag-welding wenno nalaka a maibagay a kawad, nga addaan iti nasayaat a kinaurnos ti bateria ken napigsa a panagsubli a panagandar manipud iti nauneg a panagdiskarga.
04Narang-ay a proseso ti panagmolde ti panagagas ti plato
Adaptar ti domestiko nga advanced internal molding technology, nainget a kontrolen ti kalidad ti produkto, ken naan-anay a garantisaran ti kinatimbeng, kinaurnos, kinatalged ken kinamapagtalkan ti tunggal bateria sakbay ti pannakaipatulod.
05 Nangato ti pigsana a polyester a tubo
Ti panangusar iti high-strength polyester tube ken PE bag separator ket epektibo a mangrisut iti parikut ti pannakaburak ti tubo bayat ti pannakausar ken ti short-circuit a parikut dagiti lead dendrites a sumrek iti agsumbangir a sikigan ti short-circuit electrode group, a mangipasigurado iti kinaepisiente ti oxygen recombination ti bateria reaksion.
05Ti shell ket naaramid iti high-end a PP a material
Ti shell ken kalub ti bateria ket naaramid iti high-end a PP a material, naan-anay nga automatiko a teknolohia ti computer heat-sealing, shock-proof, leak-proof, ken high-temperature resistance, a mamagbalin iti produkto a naandur.
Dagiti maipakat a modelo:
Manipuladora de Heli / Manipuladora de Hangzhou / Carretillas de elevadora de Linde / Carretillas de elevadora de Toyota / Carretillas de elevadora de TCM / Carretilla de elevadora de Komatsu / Carretilla de elevadora de Hyundai /
Manipuladora Longgong / Manipuladora Jianghuai / Manitilla Elevadora Tailifu / Manitilla Elevadora Lizhiyou / Manipuladora Daewoo / Manitilla Elevadora Xilin / Carretilla Elevadora Hyster /
Carretillas elevadoras BT / Carretillas elevadoras Kobelco / Carretillas elevadoras STILL / Carretillas elevadoras Jungheinrich / Carretillas elevadoras Nuoli / Carnitillas elevadoras Sumitomo / Carnitillas elevadoras de movilidad /
Carretillas elevadoras Dalian / Carretillas elevadoras Liugong / Carretillas elevadoras Doosan / Carretillas elevadoras Niuli / Carretillas elevadoras Tiyou / Carretillas elevadoras Baoli / Carretillas elevadoras Mitsubishi /
Nissan Manidilla/ Manidilla de Jixinxiang/ Manipuladora de Youen/ Manipuladora de Clark/ Manipuladora de Kelang/ Manipuladora de Zhuoyi/ Manipuladora de Zhongli/
Max Forklift / Youjia Forklift / Cape Forklift / Dalong Manidilla / Zoomlion Manidilla / Manidilla de Gran Rueda / Chery Forklift /
Viking Forklift / He Forklift / Shantui Forklift / He Nasaririt nga Manidilla / Manipulante nga Dongfanghong / Manidilla nga Jingjiang / Manidilla nga Xiagong /
Forklift Weishihai / Manidilla elevadora BYD / Carnitilla Elevadora Seiko / Carnitilla Elevadora Himic / Carnitilla elevadora a prueba de explosión / Carnilla elevadora Zhongli / Carnitilla elevadora de Corona /Manidilla elevadora OM /Manidilla elevadora OPK /
Dagiti espesipikasion ti selula ti bateria ti de koriente a forklift

電壓

24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V

容量

180ah, 210ah, 240ah, 280ah, 320ah, 350ah, 380ah, 400ah, 420ah, 450ah, 460ah, 480ah, 500ah, 520ah, 560ah, 580ah, 600ah, 620ah, 630ah, 680ah, 700ah, 720ah, 750ah, 780ah, 800ah, 820ah, 860ah, 900ah, 960ah, 1000ah, 1050ah, 1150ah, 1200ah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kasukat nga Electric Forklift Bateria Presyo 24V/36V/48V/60V/72V/80V/Kontaken Kami Manufacturer ti Bateria ti Lead Acid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
您好,有任何疑问请与我们联系!
Open chat