ބަދަލުކުރުން އިލެކްޓްރިކް ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ އަގު 24V/36V/48V/60V/72V/80V/ގުޅާލާ ލީޑް އެސިޑް ބެޓެރީ އުފައްދާ ފަރާތް

¥4,600.00¥52,800.00

(މެއިޑް އިން ޗައިނާ)، (WhatsApp+86 17817703765),ގްލޯބަލް ޝިޕިންގ، މަތީ ފެންވަރުގެ، އަގުހެޔޮ، އިލެކްޓްރިކް ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރަކް/ސްޓޭކަރ/މެޓީރިއަލް ހެންޑްލަރ/ޓްރެކްޓަރ/2ވީ ލީޑް-އެސިޑް ބެޓެރީ/ކަސްޓަމް ހައި-ކެޕޭސިޓީ ބެޓެރީ. އަމަލުކުރެވޭނީ: ޕެލެޓް ފޯކްލިފްޓް / ސްޓޭކަރ ފޯކްލިފްޓް / ކައުންޓަރބެލެންސް ފޯކްލިފްޓް / ރީޗް ފޯކްލިފްޓް / ޕިކިންގ ފޯކްލިފްޓް / ކްރޮސް ކަންޓްރީ ފޯކްލިފްޓް / ހެވީ ޑިއުޓީ ފޯކްލިފްޓް / ޓެލެހެންޑްލަރ / 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް މޮޑެލްސް 180ah | 450ah | 460ah | 480ah | 500ah | 520ah | 560ah | 580ah | 600ah | 620ah | 630ah | 680ah | 700ah | 720ah | 750ah | 780ah | 800ah | 820ah | 860ah | 900ah | 960ah | 1000ah | 1050ah | 1150ah | 1200ah/For more މޮޑެލްތަކަށް ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Clear
SKU: N/A Category:

ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ އޯޑަރު ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް:
ބެޓެރީ ޕެކެއް އޯޑަރުކުރާއިރު، ކަސްޓަމަރު އަންގަންވާނީ: އުޅަނދުގެ ބްރޭންޑް، މޮޑެލް، ބެޓެރީ ޕެކް ސްޕެސިފިކޭޝަން، ވޯލްޓޭޖް ލެވެލް (V) އަދި ކެޕޭސިޓީ (AH)، ދަގަނޑު ފޮށީގެ އެންމެ ބޮޑު ސައިޒު (ދިގުމިން* ފުޅާމިން*އުސްމިން/ޖުމްލަ އުސްމިން)، ކަނެކްޓަރުތައް ( ޕްލަގް) ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި މޮޑެލްތައް، ރަނގަޅުވާނީ ބެޓެރީ ޕެކްގެ ފޮޓޯއެއް ޖަހާފައި (މުޅި ބެޓެރީ ޕެކް ތިރިއަށް ބަލާފައި) .
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓް މޮޑެލްތަކާއި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަބަބުން ޝިޕިން ފީ ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތެވެ. ކަސްޓަމަރު ކަމާބެހޭ ބަނދަރު/އެއާޕޯޓް އެޑްރެސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކަމާބެހޭ ފީތަކަށް ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަށް ގުޅަންޖެހެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަށްޓަކައި ސަޕޯޓް ކަސްޓަމައިޒްޑް ކެޕޭސިޓީ 160-1200AH
ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް:
01 ދިގު ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތެއް
ބެޓެރީގެ ޕޮޒިޓިވް ޕްލޭޓަކީ ޓިއުބިއުލަރ ޕްލޭޓެއް ކަމަށާއި، ނެގެޓިވް ޕްލޭޓަކީ ޕޭސްޓް އެއް ކަމަށާއި، ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު، އެތެރޭގެ ރެޒިސްޓެންސް ދަށް، ސްޓޭބަލް ހައި އަދި ލޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޕާފޯމަންސް އަދި ދިގު ސާވިސް ލައިފް އެއް ލިބިފައިވާ ޕްލޭޓެކެވެ
އަދި ޑީޕް ޗާޖް-ޑިސްޗާޖްގެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސް ފަދަ އެހެނިހެން މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
02 ގްރިޑްގައި ރަނގަޅު ކަރުހިއްކުން ދިފާޢުވުން ހުރެއެވެ
މި ޔުނިކް އެލޮއި މެޓީރިއަލް އުފެދިފައިވަނީ ހައި ޕިއުރިޓީ މަލްޓި އެލިމެންޓް ލީޑް ބެސްޓް ޑައި ކާސްޓިން އިންނެވެ. މި ގްރިޑްގައި ކޮރޯޝަން ރެސިސްޓެންސް އާއި ކްރީޕް ރެސިސްޓެންސް ރަނގަޅު، އެހެން ގްރިޑްތަކަށް ވުރެ މަތިވެއެވެ.
03ބެޓެރީގެ ކޮންސިސްޓެންސީ ރަނގަޅު
މި ސިންގަލް ސެލް ގުޅިފައިވަނީ ވެލްޑިންގ ނުވަތަ ފްލެކްސިބަލް ވަޔަރ އިން ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ބެޓެރީ ކޮންސިސްޓެންސީއަކާއި ޑީޕް ޑިސްޗާޖުން ވަރުގަދަ ރިކަވަރީ ފަންކްޝަނެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ.
04އެޑްވާންސްޑް ޕްލޭޓް ކިއުރިންގ މޯލްޑިންގ ޕްރޮސެސް
ޑޮމެސްޓިކް އެޑްވާންސް އިންޓަރނަލް މޯލްޑިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑޮޕްޓްކޮށް، ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީ ހަރުކަށިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޝިޕްމަންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ބެޓެރީއެއްގެ ބެލެންސް، ކޮންސިސްޓެންސީ، ސްޓެބިލިޓީ އަދި ރިލަޔަބިލިޓީ ފުރިހަމައަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.
05 ހައި ސްޓްރެންތް ޕޮލިއެސްޓަރ ހޮޅި
ހައި ސްޓްރެންތް ޕޮލިއެސްޓަރ ހޮޅިތަކާއި ޕީއީ ބެގް ސެޕަރޭޓަރ ބޭނުންކުރުމުން ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހޮޅި ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލައާއި ޝޯޓް ސާރކިއުޓް އިލެކްޓްރޯޑް ގްރޫޕްގެ ދެފަރާތަށް ލީޑް ޑެންޑްރައިޓްސް ވަދެ ޝޯޓް ސާރކިއުޓް މައްސަލައަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހައްލުވެ، ބެޓެރީގެ އޮކްސިޖަން ރިކޮމްބިނޭޝަންގެ ރަނގަޅުކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ ވީގޮތް.
05މި ކޮތަޅު ހަދާފައިވަނީ ހައި އެންޑް ޕީޕީ މެޓީރިއަލް އިންނެވެ
ބެޓެރީގެ ޝެލް އާއި ކަވަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހައި އެންޑް ޕީޕީ މެޓީރިއަލް އާއި ފުލް އޮޓޮމެޓިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ހީޓް ސީލިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ޝޮކް ޕްރޫފް، ލީކް ޕްރޫފް، އަދި ހައި ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެސިސްޓެންސް އިން ކަމުން މި އުފެއްދުން ދިގުދެމިގެންދެއެވެ.
އެޕްލިކޭޓް ކުރެވޭ މޮޑެލްތައް:
ހެލީ ފޯކްލިފްޓް / ހެންގްޒޯ ފޯކްލިފްޓް / ލިންޑޭ ފޯކްލިފްޓް / ޓޮޔޯޓާ ފޯކްލިފްޓް / ޓީސީއެމް ފޯކްލިފްޓް / ކޮމަޓްސޫ ފޯކްލިފްޓް / ހިއުނޑައި ފޯކްލިފްޓް /
ލޮންގްގޮންގް ފޯކްލިފްޓް / ޖިއަންގްހުއާއީ ފޯކްލިފްޓް / ޓައިލިފޫ ފޯކްލިފްޓް / ލިޒިޔޫ ފޯކްލިފްޓް / ޑައު ފޯކްލިފްޓް / ޒިލިން ފޯކްލިފްޓް / ހައިސްޓަރ ފޯކްލިފްޓް /
ބީޓީ ފޯކްލިފްޓް / ކޮބެލްކޯ ފޯކްލިފްޓް / STILL ފޯކްލިފްޓް / ޖަންގްހައިންރިޗް ފޯކްލިފްޓް / ނޫއޯލީ ފޯކްލިފްޓް / ސުމިޓޯމޯ ފޯކްލިފްޓް / މޮބިލިޓީ ފޯކްލިފްޓް /
ޑާލިއަން ފޯކްލިފްޓް / ލިއުގޮންގް ފޯކްލިފްޓް / ޑޫސަން ފޯކްލިފްޓް / ނިއުލީ ފޯކްލިފްޓް / ޓިޔޫ ފޯކްލިފްޓް / ބައޮލީ ފޯކްލިފްޓް / މިޓްސުބިޝީ ފޯކްލިފްޓް /
ނިސާން ފޯކްލިފްޓް/ ޖިކްސިންޝިއަންގް ފޯކްލިފްޓް/ ޔޫއެން ފޯކްލިފްޓް/ ކްލާކް ފޯކްލިފްޓް/ ކެލަންގް ފޯކްލިފްޓް/ ޒުއޯއީ ފޯކްލިފްޓް/ ޒޮންގްލީ ފޯކްލިފްޓް/
މެކްސް ފޯކްލިފްޓް / ޔޫޖިއާ ފޯކްލިފްޓް / ކޭޕް ފޯކްލިފްޓް / ޑަލޮންގް ފޯކްލިފްޓް / ޒޫމްލިއަން ފޯކްލިފްޓް / ގްރޭޓް ވީލް ފޯކްލިފްޓް / ޗެރީ ފޯކްލިފްޓް /
ވައިކިންގ ފޯކްލިފްޓް / ހީ ފޯކްލިފްޓް / ޝަންޓޫއީ ފޯކްލިފްޓް / ހީ އިންޓެލިޖެންޓް ފޯކްލިފްޓް / ޑޮންގްފަންގްހޮންގް ފޯކްލިފްޓް / ޖިންގްޖިއަންގް ފޯކްލިފްޓް / ޝިއަގޮންގް ފޯކްލިފްޓް /
ވެއިޝިހައި ފޯކްލިފްޓް / ބީވައިޑީ ފޯކްލިފްޓް / ސެއިކޯ ފޯކްލިފްޓް / ހިމިކް ފޯކްލިފްޓް / އެކްސްޕްލޯޝަން ޕްރޫފް ފޯކްލިފްޓް / ޒޮންގްލީ ފޯކްލިފްޓް / ކްރައުން ފޯކްލިފްޓް /އޯއެމް ފޯކްލިފްޓް /އޯޕީކޭ ފޯކްލިފްޓް /
އިލެކްޓްރިކް ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ ސެލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

電壓

24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V

容量

180ah, 210ah, 240ah, 280ah, 320ah, 350ah, 380ah, 400ah, 420ah, 450ah, 460ah, 480ah, 500ah, 520ah, 560ah, 580ah, 600ah, 620ah, 630ah, 680ah, 700ah, 720ah, 750ah, 780ah, 800ah, 820ah, 860ah, 900ah, 960ah, 1000ah, 1050ah, 1150ah, 1200ah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ބަދަލުކުރުން އިލެކްޓްރިކް ފޯކްލިފްޓް ބެޓެރީ އަގު 24V/36V/48V/60V/72V/80V/ގުޅާލާ ލީޑް އެސިޑް ބެޓެރީ އުފައްދާ ފަރާތް”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
您好,有任何疑问请与我们联系!
Open chat